Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej
 Ogłoszenia

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018

Wzory wniosków ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie- kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

Druki wniosków będą zatem dostępne dopiero w sierpniu 2017r.

Świadczenie wychowawcze „500+” Okres 2017/2018

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016r. następuje do dnia 31 października 2017r.
 • w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa o świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Osoby, które będą ubiegały o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy przesyłania wniosków o świadczenie wychowawcze (np. poprzez własne posiadane konto bankowe- online). Informacje pod numerem 77 446 65 59 (wew. 39).
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Okres świadczeniowy 2017/2018

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa
  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016r. następuje do dnia 31 października 2017r.
 • w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.


Świadczenia Rodzinne - Okres zasiłkowy 2017/2018

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2017r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 września 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.
 • w okresie od 1 października 2017r. do 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2017r. następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

 

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych obowiązująca od 01.11.2017r.

Kryterium dochodowe na zasiłek rodzinny

754,00 zł

Kryterium dochodowe na zasiłek rodzinny
z niepełnosprawnym dzieckiem

844,00 zł

Kryterium dochodowe na specjalny zasiłek opiekuńczy

844,00 zł

Kryterium dochodowe na Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka „BECIKOWE”

1922,00 zł

 

Wysokość zasiłku rodzinnego:

Do ukończenia 5-go roku życia

100,00 zł

Powyżej 5-go roku życia do 18 –go roku życia

130,00 zł

Powyżej 18-go roku życia

140,00 zł

 

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

Urlop wychowawczy

400,00 zł

Samotne wychowanie

200,00 zł

Samotne wychowanie – niepełnosprawne dziecko

280,00 zł

Wielodzietność

100,00 zł

Kształcenie i rehabilitacja do 5-go roku życia

100,00 zł

Kształcenie i rehabilitacja powyżej 5-go roku życia

120,00 zł

Rozpoczęcie roku szkolnego

100,00 zł

Dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej

75,00 zł

Zamieszkanie w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły

120,00 zł


 


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
stosowana przez OPS w Krapkowicach

 

OPS w Krapkowicach przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w przypadkach gdy członek rodziny przebywa za granicą. Następnie wniosek wraz z załączoną dokumentacją przesyłany zostaje do ROPS w Opolu, który z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego realizuje zadania z zakresu świadczeń wychowawczych. Wraz z wysyłanym wnioskiem wystosowana zostaje prośba o ustalenie czy wniosek podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

ROPS w Opolu prowadzi odpowiednie procedury ustalające w pierwszej kolejności czy wniosek w ogóle podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia, a po dokonaniu takich ustaleń zawiadamia o tym zarówno stronę jak i tut. OPS. Procedura postępowania w tego typu sprawach jest czasochłonna i średnio trwa kilka miesięcy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest konieczność weryfikacji danych przez ROPS za granicą.

W zależności od ustaleń różnie prowadzona jest dalsza procedura. Gdy wniosek podlega pod ww. przepisy, to ROPS w Opolu jest właściwy do wydania decyzji o tym czy świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje czy też nie. Jeżeli natomiast wniosek nie podlega przepisom  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to ROPS w Opolu zwraca wniosek wraz
z dokumentami w celu rozpatrzenia go przez tut. OPS.

Nadmienia się jednocześnie, że jeżeli przekazane wnioski nie są kompletne i wymagają uzupełnienia, to rodzina nie straci świadczeń, gdyż prawo do świadczeń będzie ustalane zgodnie z datą złożonego wniosku.

Podstawa prawna dla opisanej procedury:

 

Zgodnie z art. 16 ust. od 6 do 8 ustawy  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r,. poz. 195):                

1. W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 (wnioskodawca), lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

2. W przypadku przebywania osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

5. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 11.

6. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

8. W przypadku gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

1) przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1;

2) informuje o tym fakcie organ właściwy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

9. Organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, ustala prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 

 

WNIOSEK O 500 PLUS DO 1 LIPCA - ŚWIADCZENIE Z WYRÓWNANIEM

Warto złożyć wniosek o 500 plus do 1 lipca, ponieważ otrzymamy wówczas świadczenie za kwiecień, maj i czerwiec; to ostatnia szansa, żeby świadczenie wypłacono z wyrównaniem - przypomina w rozmowie z PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

– 1 lipca to jest ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za te trzy miesiące" – podkreśla minister rodziny.

– Oczywiście możemy składać wnioski na bieżąco, w każdym następnym miesiącu, ale termin będzie dotyczył danego miesiąca i wypłata będzie za jeden miesiąc, nie będzie z wyrównaniem" – dodaje.

Przypomina, że program "Rodzina 500 plus" cały czas obowiązuje, wnioski można składać - jeśli ktoś nie złożył w kwietniu, maju, czerwcu- także później, ale świadczenie będzie wówczas wypłacane już bez wyrównania.

– Sytuacja rodzinna się zmienia, jedne dzieci kończą 18 lat, przychodzą na świat nowe dzieci i wtedy składamy wnioski na bieżąco. Jeśli ktoś złoży wniosek do 10., to otrzyma decyzję i świadczenie do końca danego miesiąca – wyjaśnia E. Rafalska.

Jak podkreśla, wnioski składa się raz w roku. Gdy wniosek jest rozpatrzony
i zostanie wydana decyzja, to obowiązuje o­na do 30 września 2017 r. Licząc od 1 kwietnia, to jest półtora roku. Przez ten czas pieniądze są przekazywane beneficjentom programu, bez konieczności składania kolejnych wniosków.

– Ale do 2017 r. mamy jeszcze sporo czasu, natomiast 1 lipca jest tuż, tuż, dlatego przypominamy: jeśli ktoś nie skorzystał jeszcze z tej możliwości, to proszę o złożenie wniosku, bo to ostatnia szansa, żeby otrzymać świadczenie z wyrównaniem" – apeluje E. Rafalska.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 Informacje o dochodzie uzyskanym

Informujemy, że  praca wykonywana w okresach krótszych niż dwa miesiące nie stanowi dochodu powodującego utratę prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Oznacza to, że jeżeli członek rodziny podejmie np. pracę na umowę zlecenie zawartą na jeden miesiąc, to rodzina nie utraci przyznanych świadczeń. Umowy mogą być wykonywane regularnie, jednak najważniejsze jest aby nie było pomiędzy umowami zachowanej ciągłości. Umowy należy zgłaszać w OPS w Krapkowicach, jednak będą one traktowane jako bieżąca weryfikacja  źródeł dochodu.

 

Dodatkowe źródło  dochodu będzie miało wpływ na prawo do świadczeń dopiero gdy członek rodziny będzie wykonywał pracę przez okres co najmniej dwóch miesięcy bez dnia przerwy. W razie wątpliwości czy  podjęte zatrudnienie wpłynie na prawo do świadczeń należy skontaktować
się z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach  (tel. 77 44 66 559 wew. 21, 30, 37 i 39).

 
UWAGA!

 

Błędy we wnioskach o świadczenie 500+  składanych drogą elektroniczną!

 

Szanowni Państwo,
wypełniając wniosek należy koniecznie uzupełnić rubrykę skład rodziny,
według instrukcji zawartych we wniosku.

W rubryce tej wpisujemy przede wszystkim małżonków wnioskodawcy oraz pozostałe dzieci
na utrzymaniu (szczególnie pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia)

 

 


 

KOMUNIKAT DLA OSÓB,
których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci)
pracują za granicą lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych:


Mieszkańcy gminy Krapkowice, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego)  lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Wnioski należy składać na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko.
Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (według indywidualnych wykazów sporządzanych przez pracowników tut. OPS).

Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA BOWIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEÓMW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.
 


 

Ogłoszenie ws pomocy żywnościowej z dnia 28.01.2015
Pomoc żywnościowa 2014-2020.pdf

Czego możesz jeszcze nie wiedzieć o przemocy w rodzinie
Czego możesz nie wiedzieć jeszcze o przemocy w rodzinie.pdf

 


 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  21-10-2014 10:15
  przez: Daniel Tkocz
 • zmodyfikowano:
  24-05-2019 11:13
  przez: Daniel Tkocz
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
  odwiedzin: 4278
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Damrota 2
NIP: 756-11-04-597
REGON: 004502603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 47 600
fax: 77 44 47 613
e-mail: ops@krapkowice.pl
strona www: ops.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×